این فیلم برای راهنمایی پناهندگان در آلمان و درباره ی مصاحبه در اداره ی "بمف" تهیه شده است. مصاحبه جلسه ای است که در آن پناهنده داستان مهاجرتش را تعریف می کند. این مصاحبه برای هر پناهنده خیلی مهم است. زیرا بعد از در باره ی نتیجه ی درخواست پناهندگی مهاجر تصمیم گرفته خواهد شد.

 

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

http://www.asylindeutschland.de